1.§ Az adatkezelési tájékoztató célja

A HANNA INSTRUMENTS SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6726 Szeged, Alsó-kikötő sor 11. C. ép., Cg. 06 09 011811, adószám: 14116380-2-06) mint adatkezelő és mint a http://hannainst.hu honlap üzemeltetője magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. A HANNA INSTRUMENTS SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://hannainst.hu/adatvedelmi-nyilatkozat címen.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására akként, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.

A HANNA INSTRUMENTS SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A HANNA INSTRUMENTS SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2.§ Az adatkezelő adatai

A HANNA INSTRUMENTS SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb három év elteltével töröl.

3.§ Adatvédelemért felelős személy

Az adatvédelemért felelős személy: Mikó Zoltán (kereskedelmi képviselő) Az érintett az admin[kukac]hih.hu elektronikus elérhetőségen az adatvédelemért felelős személyhez fordulhat a jogai érvényesítése érdekében.

4. § Fogalom meghatározások

Az irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza.

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

5. § Regisztráció a HANNA INSTRUMENTS SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján

A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

A kezelhető személyes adatok köre:

a természetes személy neve
a természetes személy címe
a természetes személy e-mail címe és telefonszáma
a természetes személy online azonosítója (felhasználónév és jelszó)

A személyes adatok kezelésének célja:

a honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése
kapcsolatfelvétel (elektronikus, telefon, SMS, postai)
tájékoztatás a HANNA INSTRUMENTS SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról
a honlap használatának elemzése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulása

A személyes adatok címzettjei:

kereskedelmi asszisztens
kereskedelmi képviselő
ügyvezető

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig
érintett hozzájárulásának visszavonásáig

6. § Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

A kezelhető személyes adatok köre:

a természetes személy keresztneve
a természetes személy e-mail címe

A személyes adatok kezelésének célja:

hírlevél küldése a HANNA INSTRUMENTS SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulása

A személyes adatok címzettjei:

kereskedelmi asszisztens
kereskedelmi képviselő
ügyvezető

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig
érintett hozzájárulásának visszavonásáig

7. § Adatkezelés a HANNA INSTRUMENTS SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság webáruházában

Figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre a HANNA INSTRUMENTS SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás az érintett és a HANNA INSTRUMENTS SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött szerződésnek minősül.

Az adatkezelés jogalapja:

a szerződés teljesítése

A HANNA INSTRUMENTS SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (1) bekezdésének jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

A HANNA INSTRUMENTS SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (2) bekezdésének jogcímén.

A személyes adatok címzettjei:

a.) kereskedelmi asszisztens
b.) kereskedelmi képviselő
c.) ügyvezető
d.) szállító (adatfeldolgozó)

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a.) az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
b.) a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig
c.) vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig

Kártyás fizetés során a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a CIB BANK Zrt. (1027 Budapest, Medve u 4-14., Cg. 01 10 041004, adószám: 10136915-4-44) kezeli.

8. § Direkt marketing célú adatkezelés

Direkt marketing célú megkeresés azaz természetes személynek mint a reklám címzettjének közvetlen megkeresése – ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, – kizárólag akkor lehetséges, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

A kezelhető személyes adatok köre:

a.) a természetes személy e-mail címe
b.) a természetes személy neve
c.) a természetes személy telefonszáma

A személyes adatok kezelésének célja:

a.) hírlevél, reklámkiadvány, aktuális ajánlat (nyomtatott vagy elektronikus formában) küldése a HANNA INSTRUMENTS SERVICE Kft. termékei, szolgáltatásai tárgyában
b.) a HANNA INSTRUMENTS SERVICE Kft. termékeinek és szolgáltatásainak a népszerűsítése

Az adatkezelés jogalapja:

a.) az érintett hozzájárulása

A személyes adatok címzettjei:

a.) kereskedelmi asszisztens
b.) kereskedelmi képviselő
c.) ügyvezető

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a.) érintett hozzájárulásának visszavonásáig

9. § Cookie-k (Sütik)

A feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a HANNA INSTRUMENTS SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság weboldalát és használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

10. § A látogatói adatkezelésről

A „sütik” (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat (kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek) csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

A felhasználó hozzájárulását nem igénylő „sütik” esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a „sütikre” vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

A hozzájárulást igénylő „sütik” esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik.

Amennyiben a „süti” alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a „sütikre” vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

A honlapon a „sütik” alkalmazásáról a látogatót az adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztatóval a HANNA INSTRUMENTS SERVICE Kft. biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a HANNA INSTRUMENTS SERVICE Kft. mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

11. § Tájékoztatás adatfeldolgozókról

Az adatkezelő szállítói tevékenység ellátása céljából az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Az adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Az adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: 13 09 111755
Az adatfeldolgozó adószáma: 12369410-2-44

Az adatkezelő számlázási tevékenység ellátása céljából az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Az adatfeldolgozó neve: InCash Ügyvitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az adatfeldolgozó székhelye: 1139 Budapest, Forgách utca 19.
Az adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: 01 10 049156
Az adatfeldolgozó adószáma: 25844034-2-41

12. § Általános adatkezelési irányelvek

A HANNA INSTRUMENTS SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

13. § Az érintett személy jogai

Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
(Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
(Rendelet 15. cikk)

A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
(Rendelet 16. cikk)

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll.
(Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.
(Rendelet 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel illetve amellyel a személyes adatot közölték kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
(Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
(Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján – az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges – alapuló kezelése ellen vagy f) pontján – az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges – alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
(Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
(Rendelet 22. cikk)

Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban pl. nemzetbiztonság, honvédelem, közbiztonság, bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését, stb.
(Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
(Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
(Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó és jogilag kötelező erejű döntésével szemben vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
(Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.
(Rendelet 79. cikk)

Részletes Adatvédelmi tájékoztatónkat: ide kattintva tudja letölteni.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Érvényes: 2018. május 25. napjától.

HANNA INSTRUMENTS SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság