Vásárlási feltételek


A Hanna Instruments Service Kft. webáruházának Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF)

Az ÁSZF pdf formátumban is letölthető.


1. A Szolgáltató

Neve: Hanna Instruments Service Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6726 Szeged, Alsókikötő sor 11.
Cégjegyzékszám: 06-09-011811
Adószám: 14116380-2-06
Elérhetőségek: Tel.: +36 62 541-034; Fax: +36 62 541-035; E-mail: sales@hih.hu


2. A Vásárló

Az a személy vagy jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki a Hanna Instruments Service Kft. webshop szolgáltatását igénybe veszi, azaz a www.hannainst.hu internetes felületen meghirdetett terméket elektronikus levél útján vagy telefonon annak megvásárlása céljából megrendeli.


3. A Szállító

A Szállító tevékenységét a futárszolgálat végzi a Hanna Instruments Service Kft.-vel kötött Szolgáltatási szerződés alapján. A Szállító tevékenységét, az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.


4. AZ ÁSZF tartalma

Az ÁSZF tartalmazza a szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos általános feltételeket, így a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb, a szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Vásárló által az internetes felületen keresztül vagy telefonon egyeztetett egyedi megrendelésnek, így kizárólag az egyedi megrendeléssel együtt alkalmas joghatás kiváltására.


5. A Szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető, de a kiszállítás kizárólag a Magyar Köztársaság területén belüli címre lehetséges. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a szállítás valamennyi költsége őt terheli.


6. A Szolgáltatás internetes felület útján történő megrendelése, valamint a Felek közötti szerződés létrejötte

A Vásárló a meghirdetett termékeket tartalmazó internetes felületen keresztül rendeli meg az általa kiválasztott terméket. Az elektronikus megrendelés tartalmazza a megrendelt termékek pontos nevét, mennyiségét, vételárát, valamint a termékek átvételének és a fizetésének módját. A megrendelés a Ptk. 211. § (1) bekezdése szerinti szerződéskötésre vonatkozó ajánlatnak minősül, amelyhez a Vásárló a benyújtást követő harmadik munkanap végéig kötve van.
A Szolgáltató a megrendelés beérkezéséről elektronikus úton értesíti a Vásárlót. A Szolgáltató ezen értesítése kizárólag a megrendelés A Szolgáltatóhoz történő beérkezését igazolja, egyéb joghatással nem bír, így a Szolgáltatásra vonatkozó szerződést sem hozza létre a Felek között. Ennek oka, hogy a visszaigazolást a Szolgáltató által üzemeltetett számítógépes rendszer automatikusan generálja.
A Szolgáltató az ajánlati kötöttség határidején belül e-mailben vagy telefonon keresi fel a Vásárlót. A Szolgáltató ekkor tájékoztatja a Vásárlót vagy a megrendelés változatlan formában történő elfogadásáról, amellyel a Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejön, vagy a megrendelésben meghatározott feltételek általa javasolt módosításairól. A Szolgáltató a pontos szállítási költségekről is ekkor értesíti a Vásárlót. Amennyiben a Vásárló a módosítani kért feltételeket elfogadja, úgy a Felek között a szerződés létrejön.


7. A Szolgáltatás kizárólag telefon útján történő megrendelése, valamint a Felek közötti szerződés létrejötte

A Vásárló telefonon keresi meg a Szolgáltatót, akivel egyezteti az általa kiválasztott termékek körét, számát és vételárát, a járulékos költségeket, valamint a termékek átvételének és a vételár megfizetésének módját. A Szolgáltató a telefonos egyeztetés során tájékoztatja a Vásárlót a jelen ÁSZF-ben foglalt fogyasztói jogokról és az ÁSZF-t tartalmazó internetes felület címéről. A Felek között ezt követően jön létre telefonon keresztül a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés.
Amennyiben a megrendelt termék és a jelen ÁSZF papír alapú kivonatolt változatának átvételét követő tizennégy (14) naptári napon belül a Vásárló az ÁSZF tartalmával kapcsolatban olyan tartalmú írásbeli kifogást tesz, amelyet a Szolgáltató nem fogad el, úgy a szerződés hatályát veszti, továbbá a megfizetett vételár a Vásárló részére kamatmentesen, az átvett termék és annak tartozékai hibátlan és újszerű állapotban való visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszafizetésre kerül.


8. Árak

A megrendelt termékért a Vevő által – ÁFÁ-val megnövelt – teljesítendő vételár forintban, a rendelés-visszaigazoláson feltüntetett árnak megfelelően kerül kiszámlázásra. Amennyiben a rendelés összegével kapcsolatban a Vevőnek bármilyen kifogása van azt a rendelés visszaigazolás kézhezvétele után haladéktalanul jelezze a Szolgáltató felé. A vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ajánlatai és árai változhatnak. A webshopban feltüntetett árakban előforduló hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.


9. Szállítás, szállítási költségek

A Szolgáltató a megrendelt termékeket az egész ország területére futárszolgálattal szállítatja ki. A Szállító tevékenységét – az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is – teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi. A futárszolgálat a kiszállítást hétköznap 8:00 és 17:00 között végzi. Szállítási költségeinkkel kapcsolatban a honlapunk nyújt naprakész tájékoztatást.


10. A termékek átvétele és a fizetés módja

A Vásárló az alábbi lehetőségek közül választja ki az általa megrendelt termék(ek) átvételének módját:
1. A termék átvételére maximum 3 napon belül a Szolgáltató telephelyén kerül sor.
2. A termék átvételére a Vásárló által megjelölt címen és a Felek által egyeztetett időpontban (napon) kerül sor. A Szolgáltató külön szállító céget vesz igénybe, ilyenkor a Felek által korábban egyeztetett szállítási díjat a Szolgáltató jogosult a Vásárlóra áthárítani.
A vételárat, valamint az esetleges járulékos költségeket a Vásárló az átvételkor készpénzben a Szolgáltatónak vagy a Szállítónak, vagy az átvételt a megelőzően Szolgáltató CIB BANK ZRT. által vezetett 10700488-66250151-51100005 számú bankszámlájára átutalás útján fizeti meg. Utóbbi esetben a termék kézbesítésére kizárólag csak a vételár a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor.
Amennyiben a Vásárló az átutalással történő fizetést választja, és a szerződés létrejöttét követő egy héten belül nem utalja át a vételárat és az esetleges járulékos költségeket, úgy a Szolgáltató a terméket nem köteles a Vásárló részére fenntartani. A határidőn túli utalás esetén a Szolgáltató joga, hogy válasszon a termék szerződés szerinti átadása, valamint az átutalt összeg termékhiány miatti visszafizetése és ezzel a szerződéstől való elállás között.
Amennyiben a Vásárló a terméket az egyeztetett időpontban nem veszi át, úgy a Szolgáltató három munkanapon belül telefonon megkeresi és új időpontról egyeztet vele. A megismételt szállítás költségei a Vásárlót terhelik. Amennyiben a Vásárló a megismételt időpontban sem veszi át a terméket, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni a szállítás költségeinek a Vásárlóra hárítása mellett. A Szolgáltató elállása esetén az átutalás útján megfizetett vételár a Vásárló részére kamatmentesen, a szállítási költségekkel csökkentett mértékben a termék átvételének második tervezett időpontját követő harminc napon belül kerül visszafizetésre.
A Vásárló a termékkel együtt a jelen ÁSZF egy papír alapú kivonatolt példányát is átveszi a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 3. § szakaszának megfelelően.


11. A szerződéstől való Vásárlói elállás (távollévők között kötött szerződés)

A 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4. § alapján a Vásárló a szerződéstől tizennégy (14) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Amennyiben a Vásárló gyakorolja elállási jogát, úgy a terméket hibátlan és újszerű állapotban, minden tartozékával együtt köteles a Szolgáltató részére az elállás közlését követő tizennégy (14) napon belül visszaszolgáltatni. A Szolgáltató jogosult a termék hibátlan voltának meggyőződése céljából 30 nap bevizsgálási határidőt közölni a Vásárlóval.
A Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást, illetve a bevizsgálási határidő elteltét követő harminc napon belül visszatéríteni. A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült valamennyi költséget. A Szolgáltató ezen felül követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését. A Vásárlót a fentieken túl további költség nem terheli.
Amennyiben a Vásárló a terméket személyesen veszi át a Szolgáltató telephelyén, úgy azt a Felek a távollévők között létrejött szerződés szóbeli megerősítésének, illetve módosításának tekintik. Ebben az esetben – a Felek személyes jelenlétére tekintettel – a Szolgáltató jogosult az elállást semmisnek minősíteni.


12. Eljárás termékhiba esetén

A meghirdetett termékeket bemutató, az internetes felületen közzétett termékismertetők a termékek gyártója által szolgáltatott adatoknak felelnek meg. A termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény értelmében a termék gyártója felel a termék hibája által okozott kárért.
A Szolgáltató a Ptk. 248. § (1) szerinti, egy éves időtartamra biztosít a termékekre jótállást, számla vagy számlamásolat ellenében, amelyet a Vásárló a termék átvételével egyidejűleg kap kézhez. Egyes termékek jótállási ideje ettől eltérhet: a Szolgáltató egyes készülékeire két évet vállal, illetve szondákra, elektródokra, érzékelőkre a jótállás fél év. Ennek részletei a Szolgáltató honlapján megtalálhatók.
A Vásárló kifogásait a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben foglalt címén jelentheti be. Az áru visszaküldése előtt telefonon vagy írásban értesítse a Szolgáltatót. A Szolgáltató előzetes egyeztetés nélkül érkező, „portós” (postaköltséget áthárító) csomagot nem köteles átvenni.
Amennyiben a Vásárló a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 7. § szakaszának megfelelően a termék meghibásodása miatt a termék átvételét követő három munkanapon belül csereigényt érvényesít, úgy a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni. Egyéb esetekben a termék hibájának bejelentésekor a Szolgáltató a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 3. § (4) alapján három munkanapon belül közli a termékhiba orvoslásának – kijavítás vagy kicserélés – általa javasolt módját a Vásárlóval.
A kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A Szolgáltató vállalja, hogy a kijavításra vagy kicserélésre jogos igény esetén legkésőbb a bejelentést követő tizenöt munkanapon belül sor kerül.


13. Adatkezelési, adatvédelmi szabályozás

A Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció, illetve a telefonos egyeztetés során megadott személyes adatait a Szolgáltató saját rendszerében kezelje és tárolja, valamint a termékvásárlási szerződés teljesítése során felhasználja. A Vásárló hozzájárul továbbá, hogy e-mail címére a Szolgáltató saját üzleti célú hírleveleit megküldje. A Vásárló a hírlevél küldését bármikor visszamondhatja.
A Szolgáltató vállalja, hogy a Vásárló adatait biztonságosan kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja ki. A Szolgáltató a regisztráció, illetve a telefonos egyeztetés során a Vásárló alábbi személyes adatait rögzíti:
• Név
• Lakcím
• E-mail cím
• Telefonszám

Az internetes megrendelés, illetve a telefonos egyeztetés során a Szolgáltató az alábbi szerződéses adatokat rögzíti:
• A megrendelt termékek, azok száma és vételára
• A járulékos költségek (elsősorban a szállítás díja)
• A termékek átvételének helye
• A fizetés módja


14. Záró rendelkezések

A Szolgáltató jelen szerződésből eredő bármilyen igény felmerülése esetén törekszik a Vásárlóval való együttműködésre. A Szolgáltató weboldalán feltüntetett információkat előzetes bejelentés nélkül bármikor megváltoztathatja, és nem vállal felelősséget az esetleges elírásokért, azonban mindig törekszik a tisztességes üzleti magatartás megtartására a Vásárlók érdekeinek figyelembevételével.HANNA Instruments Service Kft. © 2019.